WWW sluzby zruseny.
Ostatni sluzby jsou nadale v provozu.